DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
 
ZOEKenBESPAAR.nl is niet aansprakelijk voor enige schade door gebruik van deze website. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert niet dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen en/of het Internet optimaal gebruik en toegang tot haar diensten mogelijk maken. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet kunnen bereiken van haar website met bijbehorende bestanden, storingen in haar netwerk en/of andere technische storingen. ZOEKenBESPAAR.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van de websites die op enigerlei wijze met de website van ZOEKenBESPAAR.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
 
ZOEKenBESPAAR.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is of verkregen wordt via cookies. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en / of virussen. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
 
 
Privacy
 
ZOEKenBESPAAR.nl staat er voor in, dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de huidige Wet Persoonsregistratie en de toekomstige Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. ZOEKenBESPAAR.nl garandeert haar bezoekers dat zij de persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker.